بسمه تعالی
استناد قانونی

 مطابق با بند ۲ ماده ۹ تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸، شهروندان حق دارند تا سیاست ها،فرآیندها،تصمیمات و اقدامات  را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز نمایند.

متن راهبرد: 

 استانداری پیش نویس مصوبات و مقررات صادره خود اعم از بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی مرتبط با خدمات دستگاه به عموم مردم و حوزه  کسب و کار را پیش از ابلاغ فاقد طبقه بندی از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض اظهارنظر عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی نسبت به بررسی و در صورت نیاز اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می نماید.                                                                                                                                    

 جهت مشاهده بیانیه از سایت مرجع اینجا  کلیک کنید