از: ۲۰۲۲-۰۹-۲۶ به: ۲۰۲۲-۱۰-۰۲
نوع نمودار:

جزئیات آمار

۵۶۹ کل صفحات بازدید شده
۲۳۲ کل بازدیدکنندگان
۱۹۴ کاربران یکتا
۰۰:۰۶:۵۵ متوسط زمان حضور
۲.۴۵ متوسط صفحه/بازدید
۳۴.۹۱% نرخ ترک