از: ۲۰۲۲-۰۶-۲۰ به: ۲۰۲۲-۰۶-۲۶
نوع نمودار:

جزئیات آمار

۸۳۰ کل صفحات بازدید شده
۵۱۸ کل بازدیدکنندگان
۳۶۳ کاربران یکتا
۰۰:۰۶:۳۳ متوسط زمان حضور
۱.۶۰ متوسط صفحه/بازدید
۴۹.۸۱% نرخ ترک