از: ۲۰۲۴-۰۷-۱۵ به: ۲۰۲۴-۰۷-۲۱
نوع نمودار:

جزئیات آمار

۸۴۴ کل صفحات بازدید شده
۵۷۹ کل بازدیدکنندگان
۵۰۴ کاربران یکتا
۰۰:۰۲:۵۳ متوسط زمان حضور
۱.۴۶ متوسط صفحه/بازدید
۵۳.۸۹% نرخ ترک