از: ۲۰۲۱-۱۱-۲۹ به: ۲۰۲۱-۱۲-۰۵
نوع نمودار:

جزئیات آمار

۲۲۸ کل صفحات بازدید شده
۱۲۷ کل بازدیدکنندگان
۱۰۹ کاربران یکتا
۰۰:۰۴:۰۷ متوسط زمان حضور
۱.۸۰ متوسط صفحه/بازدید
۲۲.۰۵% نرخ ترک