از: ۲۰۲۴-۰۴-۱۵ به: ۲۰۲۴-۰۴-۲۱
نوع نمودار:

جزئیات آمار

۱۵۸۵ کل صفحات بازدید شده
۱۱۶۳ کل بازدیدکنندگان
۱۰۲۵ کاربران یکتا
۰۰:۰۱:۵۴ متوسط زمان حضور
۱.۳۶ متوسط صفحه/بازدید
۵۹.۲۴% نرخ ترک