×

هشدار

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_dropfiles، کامپوننت پیدا نشد

از: ۲۰۲۳-۰۳-۲۰ به: ۲۰۲۳-۰۳-۲۶
نوع نمودار:

جزئیات آمار

۱۷۲ کل صفحات بازدید شده
۱۴۰ کل بازدیدکنندگان
۱۱۶ کاربران یکتا
۰۰:۰۰:۴۹ متوسط زمان حضور
۱.۲۳ متوسط صفحه/بازدید
۶۸.۵۷% نرخ ترک