از: ۲۰۲۴-۰۷-۱۵ به: ۲۰۲۴-۰۷-۲۱
نوع نمودار:

جزئیات آمار

۸۴۳ کل صفحات بازدید شده
۵۷۸ کل بازدیدکنندگان
۵۰۳ کاربران یکتا
۰۰:۰۲:۵۳ متوسط زمان حضور
۱.۴۶ متوسط صفحه/بازدید
۵۳.۸۱% نرخ ترک