از: ۲۰۲۲-۰۸-۱۵ به: ۲۰۲۲-۰۸-۲۱
نوع نمودار:

جزئیات آمار

۱۵۱ کل صفحات بازدید شده
۹۰ کل بازدیدکنندگان
۸۵ کاربران یکتا
۰۰:۰۷:۴۹ متوسط زمان حضور
۱.۶۸ متوسط صفحه/بازدید
۴۱.۱۱% نرخ ترک