از: ۲۰۲۳-۱۲-۱۱ به: ۲۰۲۳-۱۲-۱۷
نوع نمودار:

جزئیات آمار

۴ کل صفحات بازدید شده
۴ کل بازدیدکنندگان
۴ کاربران یکتا
۰۰:۰۰:۲۷ متوسط زمان حضور
۱.۰۰ متوسط صفحه/بازدید
۷۵% نرخ ترک