×

هشدار

خطا در بارگذاری کامپوننت: com_dropfiles، کامپوننت پیدا نشد

از: ۲۰۲۲-۱۱-۲۸ به: ۲۰۲۲-۱۲-۰۴
نوع نمودار:

جزئیات آمار

۵۵۳ کل صفحات بازدید شده
۳۸۵ کل بازدیدکنندگان
۳۱۰ کاربران یکتا
۰۰:۰۴:۲۸ متوسط زمان حضور
۱.۴۴ متوسط صفحه/بازدید
۵۲.۷۳% نرخ ترک