گزیده ها و لینکهای مهم

 

طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوار

طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوارهاي شهري و روستايي هرساله به روش نمونه گيري در سطح نقاط شهري و روستايي استان اجرا مي شود. هدف كلي اين طرح برآورد سالانه ميانگين هزينه هاي كل خوراكي ، غير خوراكي و درآمد براي يك خانوار مي باشد.

آمارگيري هزينه و درآمد استان در هر سال با مراجعه به تعدادي خانوارهاي شهري و روستايي طي 12 ماه و در طول 4 فصل انجام شده كه برخي نتايج حاصل از اجراي آن به شرح زير مي باشد:

الف- جامعه شهري

1-هزينه ها

- براساس يافته هاي طرح مذكور متوسط هزينه كل سالانه يك خانوار شهري استان 64302258 ريال بوده كه از اين مبلغ 05/70 مربوط به هزينه هاي غير خوراكي و 95/29 درصد آن را هزينه هاي خوراكي و دخاني تشكيل داده است.

- از ميان هزينه هاي خوراكي و دخاني ، گوشت با 72/27 درصد و گروه ادويه ، چاشني ها و ساير تركيبات خوراكي با 75/2 درصد از مجموع هزينه هاي مذكور بترتيب بيشترين و كمترين سهم از هزينه هاي را به خود اختصاص داده است.

- در بين هزينه هاي غير خوراكي خانوار ، گروه مسكن با 65/41 درصد و گروه تفريحات ، سرگرمي ها و خدمات فرهنگي با 36/4 درصد بيشترين و كمترين سهم را به خود اختصاص داده اند.

2-درآمدها

- براساس نتايج بدست آمده متوسط درآمد يك خانوار شهري استان ، معادل 56786927 ريال بوده ، اين در حالي است كه متوسط در آمد يك خانوار شهري در سطح كشور 77994257 ريال بوده است.در ضمن 53/38 درصد خانوارها درآمدشان از محل درآمد مشاغل مزد و حقوق بگيري و 33/23 درصد از محل درآمد مشاغل آزاد و مابقي يعني 14/38 درصد از محل درآمدهاي متفرقه بوده است.

- از لحاظ برخورداري از لوازم عمده زندگي و تسهيلات ، تمامي خانوارهاي شهري داراي آب لوله كشي ، 71/91 درصد داراي گاز لوله كشي ، 14/85 داراي تلفن ثابت و 29/18 درصد از وسيله نقليه شخصي استفاده نموده اند.
 


ب- جامعه روستايي

1-هزينه ها

- از مجموع هزينه هاي سالانه يك خانوار روستايي استان كه مبلغ 40275053 ريال بوده ، 65/57 درصد مربوط به هزينه هاي غير خوراكي و 35/42 درصد مربوط به هزينه هاي خوراكي و دخاني بوده است.

- در بين هرينه هاي خوراكي يك خانوار روستايي ، گوشت با 79/24 درصد بيشترين و گروه ادويه چاشني ها و ساير تركيبات خوراكي با 81/2 درصد كمترين سهم را به خود اختصاص داده است.

- در بين هزينه هاي غير خوراكي خانوارهاي روستايي گروه مسكن با 14/34 درصد و گروه تفريحات سرگرمي ها و خدمات فرهنگي با 14/3 درصد به ترتيب بيشترين و كمترين سهم را دارا بوده اند.

2-درآمدها

- براساس نتايج بدست متوسط در آمد هر خانوار روستايي ، 35196136 ريال بوده ، اين در حالي است كه متوسط درآمد سالانه يك خانوار روستايي در كشور 47106949 ريال بوده است. از نظر منبع تامين درآمد ، 03/44 درصد درآمدشان ازمحل مشاغل آزاد ، 44/31 درصد از محل درآمد مشاغل مزد و حقوق بگيري و مابقي يعني 53/27 درصد از محل درآمدهاي متفرقه تامين شده است.

- ازلحاظ برخورداري از لوازم عمده زندگي و تسهيلات ، 98/86 درصد از خانوارهاي روستايي داراي آب لوله كشي ، 17/98 درصد داراي برق ، 53/9 درصد داراي گاز لوله كشي ، 70/50 درصد داراي تلفن ثابت و 44/7 درصد داراي اتومبيل شخصي بوده اند.
 

جستجو


نظرسنجیفراخوانهای جدیدلینک های مرتبط

وزارت کشور

 

عمومی

اسناد اداری

گزینه های انتخاب