افتتاح شبکه گازرسانی در شهرستان بروجرد به منظور تحت پوشش قرار دادن ۱۱ روستا. اعتبار هزینه شده برای اجرای طرح گازرسانی رقمی بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان ذکر شده که با بهره ‌برداری از این پروژه مهم عمرانی، بروجرد در ردیف شهرهای سبز کشور به لحاظ بهره مندی از نعمت گاز قرار می گیرد .IMG_0028.JPG