استانداري لرستان بعنوان بالاترين دستگاه نظارتي در سطح استان براي اعمال حاكميت دولت بمنظور انجام بهينه ماموريتهاي ذاتي خود كه همانا حفظ نظم و امنيت و تثبيت سياست داخلي دولت مي باشد از اصول زير پيروي مي نمايد.

۱- التزام به اخلاق اسلامي ۲- وظيفه شناسي ۳- مردم مداري ۴- قانون محوري

كاركنان استانداري لرستان در تمامي سطوح با الگو قرار دادن سيره و روش پيشوايان دين، خود را ملتزم به رعايت كليه شئونات اسلامي مي دانند.

كاركنان استانداري لرستان در تمامي سطوح با آگاهي از فلسفه و آرمانهاي منيع انقلاب اسلامي تمام توان خود را در فعليت بخشيدن به اين اهداف بكار مي بندند.

كاركنان استانداري لرستان در تمامي سطوح با درك حساسيت وظائف محوله از تمامي توان و امكانات موجود در راستاي انجام مطلوب وظايف خود بهره جسته و در اين راه از خداوند متعال ياري مي جويند.

كاركنان استانداري لرستان با آگاهي از تأثير نحوه انجام وظايف بر عملكرد كلي دستگاه هيچگونه كم كاري و تسامح را نپذيرفته و در جهت انجام بهتر وظايف به پرورش توانائي ها و دانش خود مي پردازند و كلام امام علي (ع) را مبني بر عدم تساوي دوروز مسلمان سرمشق خود قرار مي دهند.

كاركنان استانداري لرستان در تمامي سطوح خود را موظف به رعايت نظم و انظباط دانسته وظايف خود را با اتكاء به اصل مـديريتـي "همواره راه بهتري براي انجام دادن كارها وجـود دارد" انجـام مي دهند.

كاركنان استانداري لرستان با اعتقاد به اينكه مردم، حاكمان اصلي حكومت هستند، تمامي امكانات خود را به منظور ارائه خدمات مطلوب و پاسخگوئي به نيازهاي مردم بسيج نموده و در مواجهه با ارباب رجوع اصل اخلاقي "خرد در بينش، مدارا در روش و كرامت در منش" را بكار مي بندند و خشنودي خداوند را در خشنود نمودن خلق خدا جستجو مي كنند.

كاركنان استانداري لرستان همواره آمادگي دارند تا راهنمائي هاي لازم، به هنگام و دقيق را به ارباب جوع ارائه نمايند و آنان را از حقوق خود آگاه ساخته و امور آنان را در سريعترين زمان ممكن انجام دهند.

كاركنان استانداري لرستان در كليه سطوح، در چارچوب قوانين و مقررات رفتار نموده و از هر نوع عدول از قوانين پرهيز نموده و با كليه اشكال تخلف برخورد مي نمايند و در اين راه از فرضيه امر به معروف و نهي از منكر پيروي مي نمايند.


ستاد اجرائي طرح تكريم ارباب رجوع استانداري لرستان